På Noas Arks förskola försöker vi skapa en trivsam och stimulerande miljö där barnen får utlopp för sin fantasi i den dagliga verksamheten med utgångspunkt i gällande styrdokument såsom förskolans läroplan och barnkonventionen.


Vi lägger stor vikt vid relationer barn emellan och mellan barn och vuxna men också mellan alla vuxna som rör sig i verksamheten. Under föräldradagarna får barnen en möjlighet att lära känna sina kompisars föräldrar vilket skapar trygghet och sammanhållning. Vi ser att de relationer som skapas är en viktig grund för barnens lärande. Vi försöker uppmuntra barnen att erövra nya erfarenheter samt kunskaper och färdigheter genom deras lek, utforskande på egen hand, i grupper eller tillsammans med pedagogerna.


Vi vill hjälpa barnen att bli trygga i sig själva, att skapa nyfikenhet hos barnen och en medvetenhet om sina demokratiska rättigheter. Vi vill ge barnen verktyg att uttrycka sina känslor och åsikter och att bemöta varandra med respekt och empati. Vi försöker skapa miljöer inomhus och utomhus som bjuder in till detta. På vår förskola har vi också möjligheter att förändra lokalerna efter de behov vi har eller de önskemål som barnen har eftersom det är föreningen som står för det invändiga underhållet av lokalerna.


Lek

I den fria leken ser vi att får barnen en möjlighet att stärka sin självkänsla, att utveckla sina förmågor att samspela med andra, utveckla fantasin och skapa empati.Samling

I samlingen får vi en möjlighet att se varandra, att uppmärksamma vilka barn som är närvarande och vilka som är frånvarande men också en hjälp att utveckla sina språkliga förmågor. Vi använder oss av rim och ramsor, av sånger eller berättelser, både kristna och andra. Barnen får också en möjlighet att öva på förmågan att vänta på sin tur, att träna på att prata i grupp men också att lyssna på kompisarna.


Utelek och natur

På vår gård tillbringar vi många timmar varje dag och den inbjuder till många olika aktiviteter. I naturen kan barnen lära sig nya saker och få ett intresse till hur naturen fungerar och hur vi tar hand om den. Under de olika årstiderna observerar vi vad som händer och diskuterar tillsammans och testar olika saker. Vår förskola ligger i närheten till stora grönyteområden som bjuder in till utforskande och utflykter.  Vid kallare temperaturer gör vi en eld i vår grillkåta där vi också kan äta vårt mellanmål.


Rörelse

Rörelse av alla slag är bra, för både barn och vuxna. Det är viktigt för barnens motoriska utveckling och för hälsan men framför allt är det roligt! Vi uppmanar till rörelse både inomhus och utomhus, både fritt och tillsammans i grupp genom olika lekar eller andra aktiviteter.


Skapande

Skapande är en stor del av vår verksamhet, både genom barnens egen fantasi eller i olika teman där vi arbetar tillsammans. Många sinnen får vara med i skapandet och barnen är fantastiska på att utforska, ta till sig kunskap och uttrycka sig. Vi låter barnen testa olika tekniker i sitt skapande av sina fantastiska konstverk.


Vila

Strax efter lunch varje dag lägger sig lugnet på Noas Ark och alla barnen får en chans att hämta andan i deras upptäckarglädje. Våra yngsta barn sover i sina egna vagnar. I vagnarna kan barnen vila tryggt och få lite frisk luft och dessutom upplever vi att det begränsar smittspridning. De äldre barnen vilar på madrass, en del sover och andra lyssna på en saga. En stunds vila är bra för alla för att orka sig igenom hela dagen.